Veel belangstelling op de informatiebijeenkomsten van de A50

Ruim 300 belangstellenden bezochten op woensdag 15 november en 16 november de inloopbijeenkomsten van de MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven in buurthuis VidiReo in Ravenstein en in De Mijlpaal in Hernen. De medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Gelderland en Noord-Brabant en het ingenieursbureau verwelkomden omwonenden en geïnteresseerden met een kop koffie en stonden klaar om vragen te beantwoorden over de toekomstige verbreding van dit deel van de A50 en de strategische mobiliteitsaanpak van de provincies Gelderland en Noord-Brabant.

Tijdens de avonden werden onder andere vragen beantwoord over het ontwerp van het voorkeursalternatief, informatie over de verkennings-, planuitwerking- en realisatiefase, de voorlopige doorfietsroute, Bus rapid transit (BRT) en wat er tot nu toe bekend is over het mogelijk vervangen/verbreden van de viaducten die dit traject van de A50 kruisen. Tijdens de inloopbijeenkomsten werd de mogelijkheid gegeven om digitaal op het ontwerp in te zoomen bij aanwezige projectmedewerkers.

Ontwerp-Structuurvisie

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 oktober jl. de Ontwerp-Structuurvisie A50EBP, het plan MER en de achterliggende documenten vastgesteld. De Ontwerp-Structuurvisie beschrijft  het voorkeursalternatief. Het Voorkeursalternatief gaat uit van een verbreding naar 2x3 rijstroken tussen de knooppunten Paalgraven en Ewijk.  

Indienen zienswijze

Het indienen van een zienswijze kan vanaf 2 november tot en met 13 december. Vanaf 2 november is hierover meer informatie te vinden op: www.platformparticipatie.nl/A50EBP 
De zienswijzen worden voorzien van een antwoord en vastgelegd in de Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord beschrijft wat er met de zienswijzen is of wordt gedaan. De zienswijzen en antwoorden worden vervolgens meegegeven aan de minister, ter overweging bij de verdere besluitvorming. Op deze projectwebsite vindt u hierover later meer informatie.

Planning
Naar verwachting wordt de Voorkeursbeslissing A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven (= definitieve Structuurvisie) voor de zomer 2024 door de Minister vast gesteld.