Proces

In 2020 hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel een verkeersonderzoek uitgevoerd naar knelpunten op dit traject van de N35: naar doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het ministerie en de provincie hebben op basis van die uitkomsten ieder 100 miljoen euro gereserveerd voor het aanpassen van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal, gericht op het aanpakken van de grootste knelpunten.

Start en analysefase

De eerste stap is in 2022 genomen: De Startbeslissing voor de MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal is toen vastgesteld. De Startbeslissing beschrijft de problematiek, de doelstelling, de te onderzoeken alternatieven en wie er bij betrokken zijn.  Daarna hebben we in de analysefase samen met bewoners, bedrijven en medeoverheden alle mogelijke oplossingen in beeld gebracht. Dit noemen we ook wel varianten. 

Notitie Kansrijke Alternatieven
Elke variant heeft een beoordeling gekregen. Zodat we kunnen zien welke beter zijn dan andere. Hierbij is een aantal varianten afgevallen. U leest hier alles over in de Notitie Kansrijke Alternatieven. De selectie die overblijft, dat zijn de kansrijke alternatieven met daarbinnen varianten. Die gaan door naar de volgende fase. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de kansrijke alternatieven en het beoordelingskader voor het beoordelen van deze alternatieven. De verkenningsfase wordt afgesloten met een bestuurlijke voorkeur voor een voorkeursalternatief

De beoordelingsfase: drie alternatieven

Momenteel zitten we in de beoordelingsfase. We starten binnenkort met het onderzoeken en beoordelen  van drie kansrijke alternatieven: 

  • Het nul-alternatief: Wat als de weg hetzelfde blijft?
  • Het nul-plus-alternatief: Wat als we alleen de huidige weg verbeteren?
  • Het BO-MIRT-alternatief: Wat als we van de N35 een stroomweg maken? 

Ontwerpen en meedenken 
Van elk alternatief maken we ontwerpen. Op basis van deze ontwerpen kijken we wat de impact op de situatie buiten is. We kijken welke aanpassingen nodig zijn aan het ontwerp en bespreken dit met omgevingspartijen. We werken de ontwerpen bij en bespreken dit weer met omgevingspartijen. 

Het milieueffectrapport 
In het milieueffectrapport worden de alternatieven en varianten beoordeeld op milieueffecten. Uiteindelijk moet deze informatie leiden tot een keuze over het beste alternatief: het voorkeursalternatief.

Planning

Start MIRT Verkenning: maart 2022
Afronding MIRT Verkenning: 2025