Wat is een MIRT-verkenning

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit is een investeringsprogramma van het Rijk voor projecten en programma’s in het ruimtelijk domein (zoals wegen en bruggen). Het Rijk is bij deze projecten en programma's direct financieel betrokken.

Hoe werkt een MIRT procedure?

De MIRT-procedure heeft als doel om samen met de omgeving te komen tot een slimme, duurzame en klimaatbestendige oplossing voor de knelpunten op een bepaald traject. Dit wordt gedaan door de opgave breed te onderzoeken en een integrale afweging te maken. Dit gebeurt in de vorm van een trechteringsproces waarbij stap voor stap wordt toegewerkt naar het Voorkeursbesluit.

Fases in MIRT verkenning

Stappen in een MIRT verkenning

De Verkenning bestaat uit vier stappen: start, analyse, beoordeling en besluitvorming.

  • Tijdens de startfase is de startbeslissing uitgewerkt tot een plan van aanpak. Hierin is beschreven welke stappen worden gezet tijdens de MIRT-Verkenning.
  • In de analysefase worden de mogelijke alternatieven uitgewerkt, waarbij betrokkenen uit de omgeving kunnen meedenken. De alternatieven worden voorzien van (expert)beoordeling op hoofdlijnen. Resultaat van deze fase is een beperkt aantal kansrijke alternatieven voor de lange termijn, die worden vastgelegd in de Nota Kansrijke Alternatieven.
  • In de beoordelingsfase van de MIRT-Verkenning worden de effecten van de kansrijke alternatieven in beeld gebracht, en uitgewerkt in een verkeersrapport, een planMER en een kosten-batenanalyse. Het doel van deze fase is het leveren van objectieve beslisinformatie op basis waarvan in de volgende fase een Voorkeursbeslissing genomen kan worden.
  • In de besluitvormingsfase wordt alle informatie uit de MIRT-Verkenning samengebracht, ter voorbereiding op de vaststelling van een Voorkeursbeslissing door de Minister van I&W. In deze fase wordt onder andere het eindrapport van de MIRT-Verkenning opgesteld evenals de Ontwerp Structuurvisie. Deze kunt u dan samen met de planMER inzien. Hierop volgt vaststelling van de Structuurvisie (inclusief voorkeurspakket) en een bestuursovereenkomst.

Na vaststelling van de structuurvisie volgt de Planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het project overgedragen aan Rijkswaterstaat. Op de pagina afgeronde trajecten staan alle projecten die bij Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Uitgebreide tracéwetprocedure en reguliere tracéwetprocedure

De Tracéwetprocedure kent 2 procedures:

  • een uitgebreide procedure voor de aanleg van nieuwe hoofdwegen, of een wijziging van een bestaande hoofdweg waardoor de weg met meer dan 2 rijstroken wordt verbreed
  • een reguliere procedure voor aanpassingen van bestaande hoofdwegen.

In de reguliere procedure wordt geen structuurvisie en bijbehorend milieueffectrapport opgesteld. De resultaten van de verkenning inclusief de voorkeursbeslissing krijgen dan een plek in de toelichting bij het ontwerptracébesluit.