Van vijf naar twee kansrijke oplossingsrichtingen

Op 2 maart 2023 heeft de stuurgroep A50 besloten om twee van de vijf oplossingen uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) verder uit te werken in het vervolgproces van de MIRT-verkenning.

In de tussentijdse alternatievenafweging is op basis van extra informatie de haalbaarheid van de vijf oplossingen nogmaals beoordeeld. De Stuurgroep heeft twee oplossingen als kansrijk beoordeeld, dit zijn:

  • Alternatief 3: 2x3 Paalgraven – Bankhoef – Ewijk
  • Alternatief 10: 2x3 Paalgraven – Ravenstein en 2x4 Ravenstein – Bankhoef en 2x3 Bankhoef – Ewijk

De oplossingen 1, 2 en 8 uit de NRD zijn als ‘niet-kansrijk’ beoordeeld. Deze oplossingen hebben een beperkt verkeerskundig doelbereik, leveren onvoldoende bijdrage aan de verbetering van de verkeersveiligheid of hebben te hoge kosten.

De twee overgebleven oplossingen worden in de volgende stap van de MIRT-verkenning als alternatief uitgewerkt in een Milieueffectrapport (MER). Ook wordt een gedetailleerde kostenraming opgesteld en vindt een afweging plaats op de kosten en baten. Deze stap moet voor de zomer van 2023 leiden tot een bestuurlijke voorkeur: het (voorlopige) Voorkeursalternatief. Dit Voorkeursalternatief wordt vastgelegd in de Ontwerp-Structuurvisie, die in het najaar van 2023 ter inzage wordt gelegd. Na inspraak en het beantwoorden van de zienswijzen, stelt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het Voorkeursalternatief definitief vast. Dit noemen we de voorkeursbeslissing, die wordt vastgelegd in de Structuurvisie.