Andere oplossingen in beeld

De klankbordgroep van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven kwam op dinsdag 14 december 2021 voor de tweede keer bij elkaar. Tijdens de online bijeenkomst werden de (voorlopige) resultaten van een kunstwerkenonderzoek en een verkeerskundige gevoeligheidsanalyse gepresenteerd. Daarbij duidden zij ook wat dit betekent voor het verdere verloop van het project.

De capaciteit van de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven vergroten en het aantal ongevallen op dit traject verminderen: hieraan werkt het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven de komende jaren. Om deze doelen te bereiken is de inbreng van de omgeving onmisbaar, weten initiatiefnemers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Gelderland en Noord-Brabant. Onder andere een klankbordgroep met ruim 20 partijen moet voor deze inbreng zorgen. In de klankbordgroep zitten de gemeenten Beuningen, Nijmegen, Landerd, Oss en Wijchen en de waterschappen Aa en Maas en Rivierenland. Maar ook uiteenlopende maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen, waaronder Natuurmonumenten, de ANWB, VNO-NCW Midden en Logistiek Platform Oss.

Vraagtekens voor Maasbruggen

De tweede bijeenkomst van de klankbordgroep stond grotendeels in het teken van twee onderzoeken die recent zijn afgerond. Het eerste is een studie naar de 20 kunstwerken (bruggen, en viaducten) in en over de A50 tussen de knooppunten Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Zij zijn beoordeeld op hun stabiliteit, staat van onderhoud, toekomstige levensduur en in hoeverre ze kunnen worden uitgebreid. De voorlopige conclusie is dat er vooral voor de Maasbrug nog vraagtekens zijn. Zo is er onvoldoende ruimte om aan beide kanten 3 rijstroken in te richten op de brug én tegelijkertijd ruimte over te houden voor een langzaamverkeerroute. Uitbreiden van de Maasbrug is niet mogelijk vanwege de constructie. Bovendien is versterking van de brug in de toekomst noodzakelijk door een toename van het verkeer. De andere kunstwerken op het traject zijn in goede staat. Zij kunnen bovendien worden uitgebreid als dat nodig is, zo blijkt uit het onderzoek. De verschillende mogelijkheden voor de kunstwerken in en over de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven neemt het projectteam mee in het vervolg van het project.

Onderzoek naar andere oplossingen

Daarnaast heeft het project met een verkeersmodel (NRM2021) onderzocht wat het verkeerskundig effect is van de 3 oplossingsrichtingen uit de Startbeslissing. Uit dit onderzoek blijkt dat de effecten van deze oplossingen op de doorstroming en verkeersveiligheid minder groot zijn dan werd verwacht op basis van het MIRT-onderzoek. Het project gaat daarom ook andere oplossingen onderzoeken, waaronder oplossingen tussen Ewijk en Paalgraven en een verbreding naar 4 rijstroken per rijrichting tussen Bankhoef en Paalgraven. Als de resultaten bekend zijn, zal het project bepalen wat de meest kansrijke (combinaties van) oplossingen zijn voor het traject Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Daarbij kijkt het project naar doorstroming en verkeersveiligheid. Maar ook de kosten en de gevolgen voor natuur en leefomgeving spelen een rol bij het bepalen van de meest kansrijke oplossingen.   

Mentimeter

Zoals dat hoort bij een klankbordgroep is de bijeenkomst geen eenrichtingsverkeer. Met behulp van mentimeter kunnen de deelnemers ook deze keer hun vragen en aandachtspunten kwijt. De klankbordgroepleden hebben overwegend positief gereageerd dat het project breder kijkt naar andere oplossingen. Vanuit duurzaamheid is aandacht gevraagd voor circulariteit, klimaatbestendigheid en aandacht voor openbaar vervoer en fiets. Begin dit jaar gaan we met de klankbordgroep verder in gesprek over duurzaamheid.