Investering bereikbaarheid en woningbouw

Rijk, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag en Rotterdam hebben een akkoord gesloten over een gezamenlijke investering van € 4,8 miljard in de bereikbaarheid van Zuid-Holland. Deze mega-investering maakt de bouw van zo’n 170.000 woningen tot 2040 mogelijk, onder meer door de spoorlijn Leiden-Dordrecht ruggengraat van het openbaar vervoer in Zuid-Holland te maken. De investering zorgt daarnaast voor betere verbindingen binnen Zuid-Holland en met de andere regio’s in Nederland. Dat is van groot belang voor de economische kracht van de regio en de samenhang met belangrijke economische locaties in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. De afspraken zijn gemaakt in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) op 10 november 2022.

“In Zuid-Holland wonen 3,7 miljoen mensen en een kwart van de nationale boterham wordt hier verdiend. Om de regio dynamisch, innovatief en bereikbaar te houden zijn grote investeringen in bereikbaarheid hard nodig. Samen met het Rijk, regio en gemeenten kunnen we nu aan de slag”, aldus gedeputeerde Frederik Zevenbergen (mobiliteit).

Collega gedeputeerde Anne Koning (ruimte en wonen): “Dit is een geweldig resultaat waar we als regio ontzettend blij mee zijn. Goed dat het Rijk onze regionale inzet ziet en investeert in onze provincie. Met verbetering van het ov tussen Leiden en Dordrecht, in de Binckhorst in Den Haag en mobiliteit in de regio Rotterdam zetten we samen belangrijke stappen voor de woningbouw in Zuid-Holland.”

Spoorlijn Leiden-Dordrecht

Langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht (de Oude Lijn) worden tot 2030 circa 54.000 woningen gebouwd en 80.000 extra werkplekken gemaakt. Om extra drukte op de wegen te voorkomen en een milieuvriendelijk alternatief voor de auto te bieden is beter openbaar vervoer noodzakelijk. Partijen als de Verstedelijkingsalliantie, Leiden en Dordrecht onderzoeken de komende jaren hoe over de spoorlijn Leiden-Dordrecht per uur meer intercity’s en sprinters kunnen rijden. Tussen Delft en Schiedam komen daarvoor vier sporen. Vier bestaande stationsgebieden langs deze lijn worden verbeterd: Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centrum en Dordrecht. In de buurt van nieuwbouwlocaties komen vier nieuwe stations: Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark. Het evenementenstation bij de Kuip wordt verbouwd tot station Stadionpark voor dagelijks gebruik. Investering in de verbinding: ruim €1,5 miljard.

RandstadRail/metronet

RandstadRail lijnen 3 en 4 en metrolijnen C en E gaan vaker rijden om daarmee de verwachte mobiliteitsgroei op te vangen. De woon- en werklocaties in metropoolregio Rotterdam Den Haag worden daarmee beter verbonden. Investering: ruim €500 miljoen.

Snelle busverbinding Zoetermeer-Leiden

Partijen stellen een voorkeursalternatief op voor een snellere busverbinding tussen Zoetermeer en Leiden. Hierin wordt rekening gehouden met: meer capaciteit, instapmogelijkheden, comfort, snelheid en frequenties voor de korte, middellange en lange termijn. Zo worden het centrum van Leiden, Lammenschans en Zoetermeer beter bereikbaar. Investering: €70 miljoen.

Central Innovation District (CID) - Binckhorst

Beter openbaar vervoer en uitbreiding van fiets- en looproutes maken het gebied CID – Binckhorst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar. Rijk en regio hebben afgesproken middelen te reserveren voor voorkeursalternatief van een tramverbinding. Deze loopt van Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. De tramverbinding maakt de bouw van 35.000 woningen in CID - Binckhorst mogelijk.

Tegelijk worden de spoorviaducten tussen de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI aangepast en een aanvullend pakket bereikbaarheidsmaatregelen doorgevoerd. Ook wordt geïnvesteerd in verbetering van de woon- en leefkwaliteit in Voorburg-West en Rijswijk. Investering: €575 miljoen.

Oeververbindingen regio Rotterdam

Rijk en regio hebben het voorkeursalternatief voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam vastgesteld: een nieuwe brug over de Nieuwe Maas geschikt voor openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en (beperkt) voor auto’s. Over de brug gaat hoogwaardig snel en frequent openbaar vervoer rijden tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Dit lost knelpunten in het verkeer en het openbaar vervoer in de regio Rotterdam op en maakt de bouw van 35.000 woningen aan de oostkant van Rotterdam mogelijk. Op de Algeracorridor (N210) worden kruisingen anders ingericht en op de A16 tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk/Vaanplein wordt de weg aangepast, zodat het verkeer beter kan doorrijden. Zo kan de regio blijven groeien en zijn woningen, werk, onderwijs en voorzieningen beter bereikbaar voor iedereen. Investering: €1,7 miljard.

Voorne-Putten en haven Rotterdam

Een pakket maatregelen is vastgesteld om de bereikbaarheid van Voorne-Putten en haven Rotterdam per fiets, openbaar vervoer en auto de komende jaren te verbeteren. Dit gaat over de gedeeltelijke verbreding van de N57, extra opstelstroken bij de N218 bij kruispunt Hartelweg, studies naar een directe fietsverbinding Hellevoetsluis-Rockanje/Brielle-Maasvlakte en verbetering van de ov-verbinding tussen Voorne-Putten en de Haven Rotterdam. Investering: €115 miljoen.

Woningbouw en mobiliteit

Het Rijk heeft totaal €1,5 miljard gereserveerd voor de versnelde ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties binnen heel Nederland. Gemeenten konden hiervoor een aanvraag indienen, waarbij ze moesten aantonen dat de woningbouw op deze locaties binnen 5 jaar zou starten. Dit zijn de zogenaamde Versnellingsafspraken korte termijn. Voor de Zuid-Hollandse gemeenten wordt in totaal ruim €400 miljoen gereserveerd van de rijksmiddelen en hiermee worden ruim 65.000 woningen versneld en bereikbaar gebouwd.

Verbreding A4 N14/Burgerveen en fietsverbinding

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de verbreding van de A4, gedeelte N14-Burgerveen toegevoegd als prioritair project. Daarnaast is afgesproken dat Rijk en regio gezamenlijk investeren in verbetering van de fietsverbinding tussen Leidschendam-Voorburg en Leiden.

Fiets

Dit jaar is voor het eerst een Nationaal Toekomstbeeld Fiets vastgesteld. Hiermee krijgt de fiets een erkenning op nationaal belang. Rijk en regio spraken af te gaan werken aan een gezamenlijke meerjarige Uitvoeringsagenda Fiets, te combineren met andere projecten waarin de fiets een rol heeft, zoals duurzame mobiliteit. Voor de regio betekent dit dat het mogelijk is meerjarige afspraken te maken die aansluiten bij de regionale programma’s om snelfietsroutes te verbeteren.

Vervolg

Het BO MIRT markeert de start van een verkenning naar de spoorlijn Leiden-Dordrecht inclusief nieuwe stations, capaciteitsvergroting van RandstadRail en metronet en verbetering van de busverbinding Leiden-Zoetermeer. De verkenningen CID-Binckhorst en Oeververbindingen regio Rotterdam zijn afgerond en na besluitvorming op lokaal en regionaal niveau starten in 2023 hiervoor de planuitwerkingsfases.

NOVEX zuidelijke Randstad

Het Rijk heeft de zone Oude Lijn aangewezen als NOVEX-gebied Zuidelijke Randstad, met als hoofdopgave de grote integrale verstedelijkingsopgave uit te voeren. Uitgangspunt hierbij is een leefbare omgeving om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. Binnen het NOVEX-gebied vallen drie grootschalige NOVEX- woningbouwlocaties: Oude Lijn, CID Binckhorst en de oostkant van Rotterdam. De basis voor de MIRT- afspraken is gelegd in het Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad uit 2019, waarin Rijk en regio hebben afgesproken om deze grote verstedelijkingsopgave en bereikbaarheid in samenhang te ontwikkelen.

Groeiagenda Zuid-Holland

De ambities voor snel openbaar vervoer maken deel uit van de Groeiagenda Zuid-Holland. Daarin hebben 80 overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland gezamenlijk afgesproken hoe de regionale economie tot bloei kan komen. Versterking van de regionale bereikbaarheid is daarin een van de pijlers. Omdat ook de verbindingen met omringende metropoolregio’s verbeteren, wat de nationale economie versterkt, draagt het Nationaal Groeifonds bij aan de Zuid-Hollandse ambities.