Terugkoppeling buurttafels N35

Op dinsdag 6 juni is er een informatiebijeenkomst in Raalte geweest voor de MIRT-Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal. Rond de 70 geïnteresseerden en buurtbewoners bezochten deze avond en gaven hun reactie op de schetsen met oplossingen en varianten. Het projectteam was blij met de opkomst.

Een zaal waar statafels en tafels en stoelen staan. Aan de statafels staan mensen met elkaar te praten. In het midden van een zaal staat een tafel met koffiekopjes, een koffiekan en plakjes cake.
Beeld: ©Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Bijeenkomst buurttafels N35
Bijeenkomst buurttafels N35

Buurttafels

In februari en maart hebben verschillende omwonden van de N35 deelgenomen aan een buurttafel van de MIRT-Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal. Tijdens deze buurttafels hebben wij informatie gegeven over het project en kon men meedenken over mogelijke oplossingen.

Inmiddels zijn de verzamelde oplossingen en ideeën geïnventariseerd en geanalyseerd door het projectteam. Dit heeft geleid tot schetsen van de mogelijke alternatieven en varianten. Dit zijn ruwe schetsen die de vorm en de globale ligging van alle aansluitingen en het gewijzigde tracé bij Mariënheem weergeven. Deze schetsen over de alternatieven en varianten heeft het projectteam tijdens de inloopbijeenkomst op 6 juni laten zien.

Hoe verder?

We nemen de voorkeuren, zorgen en aandachtspunten die gegeven zijn tijdens de bijeenkomst mee in de beoordeling. De beoordeling is een onderdeel van de informatiebladen, waarin de schetsen van mogelijke varianten worden genoemd met een bijbehorende afweging. Samen met de reacties van de klankbordgroep op dinsdag 20 juni ronden wij deze informatiebladen, inclusief afweging in de zomer af.

De informatiebladen zijn nodig voor de besluitvorming in de analyse fase over de kansrijke oplossingen en bevatten een samenvatting van de mogelijke oplossingsrichtingen en de beoordeling. In de analyse fase wordt een totaliteit aan mogelijke oplossingsrichtingen inzichtelijk gemaakt en worden de beste richtingen gekozen. Vanuit de probleemanalyse en de alternatieven uit de Startbeslissing zijn de mogelijke oplossingsrichtingen bepaald.

Aan het einde van de analyse fase wordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld waarmee de m.e.r.-procedure wordt gestart. De NRD is ook het startdocument voor de beoordelingsfase van de verkenning. De NRD wordt ter inzage gelegd en hierover kunnen zienswijzen worden ingediend.

tabel planningsfase
Beeld: ©Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
tabel Planningsfase

Vragen?

Stel uw vraag aan onze Omgevingsmanager Rutger Blankvoort via: mirtn35wijthmennijverdal@minienw.nl