Informatiebijeenkomst MIRT-verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal 8 februari 2023

Op 8 februari organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats bij Brasserie Zwakenberg, Schoolstraat 11 in Raalte van 18.30 uur tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen zonder aanmelding binnenlopen. Tijdens een inloopbijeenkomst geven we belangstellenden en belanghebbenden graag een nadere toelichting over het project, het proces van de Verkenning en de mogelijkheden voor belanghebbenden om mee te denken. Geïnteresseerden kunnen daarbij hun vragen stellen.

De N35 is de directe verbindingsweg tussen de regio Zwolle en de regio Twente en is van groot belang voor de bereikbaarheid in de  provincie Overijssel. Hiernaast is de N35 van grote economische betekenis voor de provincie. Door het vele verkeer op de N35 in combinatie met de vele kruispunten zijn er veel files en is er een groter risico op verkeersongevallen. Daarbij neemt bij toenemend verkeer op de N35 in de toekomst de reistijd in de spits toe. Daarom is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de provincie Overijssel een MIRT-verkenning gestart voor de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. De verkenning onderzoekt mogelijke oplossingen om de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor dit deel van de N35 te verbeteren.

Eerdere onderzoeken maken duidelijk dat infrastructurele aanpassingen aan de N35 noodzakelijk zijn. Deze MIRT-verkenning onderzoekt de volgende drie alternatieven waarbij het, naast de N35 en de parallelwegen, ook gaat om maatregelen voor langzaam verkeer zoals landbouwverkeer, fietsers en voetgangers:

1. Een verbeterde inrichting van de weg als 80 km-weg (met 50 km/u in Mariënheem)

2. Een Verkenning van een voortzetting van de huidige situatie ter referentie

3. Het ombouwen van de N35 tussen Wijthmen en Raalte tot een goed doorstromende weg met twee enkele rijbanen, inclusief een rondweg bij Mariënheem en verbeteringen aan verschillende kruispunten. Voor deze variant is door de Minister en de Provincie een voorkeur uitgesproken

Het Voorkeursalternatief

De Verkenning levert uiteindelijk één alternatief op dat de voorkeur heeft: het Voorkeursalternatief. In het najaar van 2024 stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat dit Voorkeursalternatief vast. Het Voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die het beste bijdraagt aan de projectdoelen en past binnen het budget. Bij het kiezen van het Voorkeursalternatief nemen we ook de effecten op de omgeving en de kosten en baten mee. Na het vaststellen van het Voorkeursalternatief volgt de planuitwerking. In deze volgende projectfase werken we het Voorkeursalternatief in detail uit.

Betrekken omgeving

In de Verkenning voeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en provincie Overijssel samen met de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en ProRail onderzoek uit. Ook de omgeving denkt mee: bewoners, ondernemers, belangenvertegenwoordigers en anderen worden betrokken. Alleen zo komen we tot zo goed mogelijke resultaten. Dit betrekken gebeurt onder andere in de vorm van werksessies, ateliers, online webinars, (inloop)bijeenkomsten en buurttafels.

Meer informatie over het project en op welke momenten u kunt reageren, kunt u vinden op onze website. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.  Uw vragen, suggesties of ideeën voor de Verkenning kunt u aan ons meegeven via  e-mail.