A50: Omgeving geïnformeerd over mogelijke oplossingen

Om een goede keuze te maken uit de tien oplossingen die het project A50 MIRT-verkenning Ewijk-Bankhoef-Paalgraven onderzoekt, is de inbreng vanuit de omgeving onmisbaar. Wij zijn daarom de afgelopen periode in gesprek gegaan met belanghebbenden in het projectgebied. 

Omgevingsmanagers Ives van Leth en Bastiaan du Pré van het project spraken over de tien oplossingsrichtingen met onder andere met dorpsraden die actief zijn in de omgeving van de A50. Ook wisselde het project hierover van gedachte met de klankbordgroep.

De opbrengst uit de gesprekken met omgeving zijn gedeeld met de Stuurgroep corridor A50, waarin de bestuurders zitten van de initiatiefnemende partijen (Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en de provincies Gelderland en Noord-Brabant). De stuurgroep adviseert uiteindelijk de minister om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO) ter inzage te leggen.   

Afronden eerste fase MIRT-verkenning

Het einde van de eerste fase van de MIRT-verkenning, ook wel analysefase genoemd, is in zicht en eindigt met het afronden van de NRD en de NKO. Deze documenten beschrijven niet alleen welke van de tien onderzochte oplossingen als kansrijk zijn beoordeeld om verder te onderzoeken in de volgende fase van de MIRT-verkenning. De NRD geeft ook aan welke milieueffecten het project onderzoekt en hoe dit gebeurt. De NRD wordt samen met de NKO naar verwachting eind juni ter inzage gelegd. Op de NRD is inspraak mogelijk. In ons volgende nieuwsbericht informeren wij u verder over de inspraakmogelijkheden.