MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam

In de periode 2014 - 2017 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regionale partijen (provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht en de regio’s Gooi en Vechtstreek en Amersfoort) samengewerkt aan een onderzoek naar de bereikbaarheidsproblematiek in dit gebied en de mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor. Het onderzoek is onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het Rijk, kortweg MIRT.

Het resultaat van het MIRT-onderzoek is een door alle betrokken overheidspartijen gedragen analyse van de problematiek in het gebied en verschillende mogelijke oplossingsrichtingen om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. Op basis van een voorstel van de regionale overheden zijn oplossingsrichtingen gezamenlijk uitgewerkt in een adaptief ontwikkelperspectief. Het perspectief zet in op verschillende korte, middellange en lange termijn maatregelen voor de bereikbaarheid, met oog op het oplossen van de bereikbaarheidsopgave op de A1 tussen Diemen en Eemnes. Daarnaast worden ook maatregelen voorgesteld ten aanzien van de economie en het landschap.  Rijk en regio hebben afgesproken om het adaptief ontwikkelperspectief gezamenlijk in te brengen om af te wegen en te prioriteren in het kader van de gebiedsprogramma’s voor de MRA en Utrecht en de nadere uitwerking van het OV Toekomstbeeld in deze regio’s.