Zienswijzen en Nota van Antwoord

De Ontwerp-Structuurvisie, PlanMER en onderliggende stukken van de MIRT-Verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven hebben van 30 oktober tot 13 december 2023 ter inzage gelegen. In totaal zijn er 88 zienswijzen van gemeenten, bedrijven, organisaties en particulieren binnengekomen. Deze zienswijzen worden verwerkt in een Nota van Antwoord.

De zienswijzen hebben betrekking op het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het doorlopen proces, het milieuonderzoek, ontwerpkeuzes, ruimtelijke inpassing, de langzaamverkeersbrug , de afwikkeling van het langzaamverkeer door Niftrik en meekoppelkansen. Over de volgende thema’s zijn veel zienswijzen ingediend:

  • Ontwerp en vormgeving: over ontwerpkeuzes die al zijn gemaakt en  aanvullende suggesties voor het ontwerp
  • Geluid, met name inhoudelijke vragen over de (wijze waarop) geluidsonderzoeken die de MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven heeft uitgevoerd in relatie tot de normen, wetgeving en mogelijke maatregelen
  • Participatieproces, over het doorlopen proces en de wijze waarop belanghebbenden zijn betrokken
  • Mobiliteitspakket, Bus Rapid Transit, kleine inframaatregelen en doorfietsroute Wijchen- Oss

Van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, de Groene Metropoolregio en het Regionaal overleg Noord-Brabant zijn op de Ontwerp-Structuurvisie zienswijzen ingediend. De gemeenten: Bernheze, Oss, Meijerijstad, Maashorst, en de dorpsraden Niftrik en Ravenstein hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend. De waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, de ILT en de RCE hebben geen zienswijze ingezonden.

Voorkeursbeslissing

De Voorkeursbeslissing wordt momenteel afgerond en komt in de plaats van de definitieve Structuurvisie, vanwege de Omgevingswet die vanaf dit jaar geldt. In de Voorkeursbeslissing staat beschreven welk alternatief voor de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven is gekozen en waarom deze keuze is gemaakt. 

De Voorkeursbeslissing en de Nota van Antwoord worden in mei vastgesteld. Het resultaat hiervan publiceren we op de projectwebsite en presenteren we tijdens informatiebijeenkomsten in juli. Dit wordt verder uitgewerkt tot een Projectbesluit. Het Projectbesluit wordt voorbereid in de volgende fase van het project, de planning- en studiefase.

In 2023 heeft er een herprioritering van de MIRT-projecten plaatsgevonden. Dit betekent, nu de Voorkeursbeslissing is vastgesteld, dat het nog niet duidelijk is wanneer de planning- en studiefase voor de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven kan starten. Ook in dit traject is er participatie en inspraak mogelijk, voordat het Projectbesluit definitief wordt.