Informatieavonden A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 oktober jl. het  Voorkeursalternatief vastgesteld. Het Voorkeursalternatief is de door de initiatiefnemers gekozen oplossingsrichting. Het Voorkeursalternatief gaat uit van een verbreding naar 2x3 rijstroken tussen de knooppunten Paalgraven en Ewijk. Van 2 november tot en met 13 december kan iedereen een zienswijze indienen op de Ontwerp- Structuurvisie A50 Ewijk- Bankhoef-Paalgraven. 

Het projectteam A50 organiseert daarom op 15 en 16 november twee informatieavonden om belangstellenden te informeren over het Voorkeursalternatief, de laatste stand van zaken en de Ontwerp- Structuurvisie. Ook kunt u op deze avonden een zienswijze indienen; een zienswijze is uw reactie op het besluit en daarin kunt u aangeven met welke punten u het wel of niet eens bent (en waarom).

Informatieavonden

Belangstellenden kunnen tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen :

Op 15 november, bij:

VidiReo
Van Kesselplaats 2
Ravenstein

Op 16 november, bij:

De Mijlpaal
Tunnelpad 3
Hernen

Het projectteam informeert u graag over de Ontwerp- Structuurvisie en over de mogelijkheden voor het indienen van een zienswijze. Ook kunt u ter plekke een zienswijze indienen, er zit een notulist voor u klaar. Tevens geven we informatie over de stand van zaken van het project, staan we klaar om te luisteren naar wat er leeft in de omgeving en om vragen te beantwoorden.

Indienen zienswijze

Het indienen van een zienswijze kan vanaf 2 november tot en met 13 december. Vanaf 2 november is hierover meer informatie te vinden op: www.platformparticipatie.nl/A50EBP De zienswijzen worden voorzien van een antwoord en vastgelegd in de Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord beschrijft wat er met de zienswijzen is of wordt gedaan. De zienswijzen en antwoorden worden vervolgens meegegeven aan de minister, ter overweging bij de verdere besluitvorming. Op deze projectwebsite vindt u hierover later meer informatie.

MIRT-verkenning A50

De A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven staat al jarenlang in de nationale file-top 10. Ook gebeuren er veel ongelukken op dit traject. Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing voor het fileknelpunt op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. In de verkenning is breed gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de problemen. Ook is verkend of er andere opgaven of wensen in het gebied zijn (bijvoorbeeld rond duurzaamheid of klimaat) die te koppelen zijn aan de oplossing. Hierbij is gebruik gemaakt  van kennis, ideeën en wensen van burgers, ondernemers, weggebruikers en andere belanghebbenden in de omgeving. Graag gaan we met u in gesprek over de gekozen oplossing.