A50: 31 Zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Van 21 juni tot en met 1 augustus 2022 kon iedereen een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. In totaal heeft het project 31 zienswijzen ontvangen. Van de ingediende zienswijzen zijn er 19 van burgers, 9 van
(belangen-)organisaties en 3 van gemeenten. De zienswijzen gaan  over de thema’s leefomgeving (geluid en luchtkwaliteit), bereikbaarheid, verkeer en natuur.

Vooral op het gebied van leefomgeving geven indieners hun zorgen aan; een groot deel van de ingediende zienswijzen gaan over het thema geluid. Indieners pleiten bijvoorbeeld  voor het meten in plaats van het berekenen van geluidsoverlast en vragen om de aanleg van nieuwe geluidswallen en geluidschermen. Ook wordt gevraagd om openingen tussen de verschillende  geluidsschermen, bij bijvoorbeeld viaducten,  te dichten.

Op het thema bereikbaarheid en verkeer is aandacht gevraagd voor het voorkomen van sluipverkeer en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat de voorzieningen voor langzaam verkeer (landbouwverkeer en fietsers) op de Maasbrug bij Ravenstein behouden moeten blijven.

Behoud van de bestaande natuur, dassenburchten en ecologische verbindingen zijn belangrijke aandachtspunten binnen het thema Natuur. Indieners pleiten ook voor nieuwe natuur: zoals een zichtwal van bomen langs gedeelten van de A50 of een nieuwe eco-verbinding tussen de natuurgebieden Herperduin en Keent. Ten slotte laten verschillende indieners weten dat zij graag actief geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen van het project.

Nota van Antwoord

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend kan een persoonlijk antwoord verwachten over de manier waarop het project de zienswijze meeneemt in het vervolg van de Verkenning. De -anoniem gemaakte- zienswijzen en bijbehorende definitieve antwoorden nemen we vervolgens -nadat de resultaten uit het vervolgonderzoek bekend zijn- op in de Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord geeft inzicht in wat we met de zienswijzen hebben gedaan of wat we er nog mee gaan doen in de volgende fase – de Planuitwerking. De minister neemt de Nota van Antwoord in overweging mee bij de verdere besluitvorming over het project MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Op onze projectwebsite vindt u later meer informatie over de Nota van Antwoord.

Wat is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft de aanleiding voor het project en welke kansrijke oplossingen we in de Verkenning verder gaan onderzoeken. Ook beschrijft de NRD hoe we de kansrijke oplossingen beoordelen en hoe we de resultaten hiervan gebruiken in de besluitvorming. De NRD is daarmee ook de eerste stap in de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure). In de m.e.r.-procedure brengen we de effecten in beeld op de omgeving en het milieu als gevolg van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.