MIRT overzicht

In het MIRT Overzicht 2024 vindt u alle rijksprojecten uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Over MIRT Overzicht

Het MIRT Overzicht geeft inzicht in de achtergrond, de stand van zaken en de planning van de fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die zijn opgenomen in de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuurfonds en Deltafonds).

In het MIRT Overzicht zijn investeringsprojecten en -programma’s opgenomen waar sprake is van een fysiek ruimtelijke ingreep en waar het Rijk direct financieel bij betrokken is. Dit kan (gedeeltelijke) financiering en aanleg betreffen, maar ook een subsidiëring van projecten of programma’s van decentrale overheden.

Daarnaast wordt inzicht gegeven in de visie van de overheden op de verschillende MIRT-gebieden en de ambities en prioritaire opgaven per MIRT-regio. Bovendien geeft het overzicht ook inzicht in wat er qua brede opgaven speelt in elk MIRT-gebied. Hierdoor is dit overzicht bruikbaar als naslagwerk voor de voortgang en stand van zaken van de projecten en programma’s.

U kunt alle MIRT overzichten vinden op de website mirtoverzicht.nl

Leerplatform MIRT

Het Leerplatform MIRT is een netwerk van en voor mensen die betrokken zijn bij MIRT-projecten en trajecten zoals het voorbereiden van het Bestuurlijk Overleg MIRT.

Nederland is opgedeeld in vijf MIRT gebieden. Per MIRT-gebied hebben Rijk en decentrale overheden een Gebiedsagenda met gezamenlijke opgaven vastgesteld. Naast deze indeling is er tegenwoordig ook een thema BO-MIRT voor Goederenvervoercorridors.

In de jaarlijkse Bestuurlijke Overleggen MIRT voeren Rijk en regio – mede aan de hand van de Gebiedsagenda’s – de discussie over de lopende projecten en strategische opgaven in een gebied en maken zij waar nodig nadere financiële en bestuurlijke afspraken. 

Meer informatie vindt u op de website Leerplatform MIRT.