A50: Hoe verloopt het proces rond een MIRT-verkenning?

Er zijn algemene spelregels opgesteld voor MIRT-verkenningen. Die bepalen welke stappen overheden moeten nemen om een besluitvormingsproces zorgvuldig te doorlopen. Hierin is een aantal beslismomenten afgesproken. Voorafgaand aan ieder beslismoment moet afstemming plaatsvinden tussen de partijen die bij de verkenning zijn betrokken. In de spelregels staat dat een MIRT-verkenning vier fasen doorloopt: de start-, de analyse-, de beoordelings- en besluitvormingsfase.

Resultaat van deze verkenning is een voorkeursalternatief. In de planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt als voorbereiding op de aanleg van de weg.