A50: Hoe gaat het project om met betrekking tot lichthinder?

Er zijn aandachtspunten meegegeven wat betreft “verlichting” en de mogelijke hinder die dit oplevert voor mens en dier. Vooropgesteld wordt dat lichthinder zo veel als mogelijk voorkomen moet worden. Als bij het uitwerken van het  Voorkeursalternatief (tijdens de Planuitwerkingsfase, welke volgt op de Verkenningsfase) blijkt dat er sprake is van extra lichthinder, zullen in het Tracébesluit en in het contract met de aannemer hiervoor aanvullende eisen worden opgenomen.