Hoe gaan jullie om met de huidige geluidhinder voor aanwonenden

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering onderzoekt of langs de rijkswegen wordt voldaan aan de wet geluidhinder. Daar waar dat niet het geval is, worden bronmaatregelen en/of afschermende maatregelen voorgesteld die ertoe leiden dat de geluidproductieplafonds op de referentiepunten langs de N35 worden verlaagd.

De N35 valt onder het saneringsplan Oost Nederland Fase 2

In de PlanMER wordt ook gekeken naar de geluidseffecten die horen bij de uiteindelijke keuze van de maatregelen. Deze moet voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van de Wet geluidhinder. Op basis daarvan zullen maatregelen worden getroffen.