A50: Hoe gaat het project om met betrekking tot Planschade?

Er is sprake van planschade, als u nadeel ondervindt van een nieuwe planologische situatie, die is vastgelegd in een Tracébesluit, bestemmingsplan of inpassingsplan. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw uitzicht verdwijnt of dat uw privacy minder wordt. U kunt hiervoor een schadeclaim indienen tot vijf jaar na het onherroepelijk worden van het plan. Aan de hand van criteria uit de jurisprudentie van eerdere planschadezaken bepaalt een onafhankelijke deskundige de waardevermindering of de geleden inkomensschade als gevolg van de nieuwe situatie. Ten aanzien van de procedure verwijzen wij u naar: Nadeelcompensatie en planschade | Rijkswaterstaat