A50 Mobiliteitsaanpak pakt door

De Mobiliteitsaanpak A50-corridor Nijmegen-Eindhoven gaat over maatregelen gericht op versterken van de bereikbaarheid, veiligheid en duurzame ontwikkeling in het gebied rondom de A50. Deze maatregelen worden voorbereid en uitgevoerd door de provincies Gelderland en Noord-Brabant, samen met gemeenten en de regio’s.

Er zijn in de afgelopen periode diverse onderzoeken uitgevoerd, dit is de stand van zaken:

  • Rapid Transit (BRT, Snelle busverbinding): de provincies hebben gekozen voor het verder uitwerken van de BRT lijn Oss-Eindhoven. De provincies verwachten dat een groot aantal mensen gebruik zal maken van deze lijn. Dit plan wordt meegenomen in de aanbesteding Openbaar vervoer-concessie Noordoost-Brabant. Er wordt onderzocht of er aanpassingen aan de infrastructuur nodig zijn, om de BRT lijn te laten rijden. De aanpassingen worden gefaseerd uitgevoerd. 
  • Kleine infrastructuur aanpassingen in Gelderland: samen met Gelderse gemeenten zijn knelpunten op het wegennet rondom de snelweg A50 aangewezen. Het gaat om knelpunten voor de fietser, verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer. Deze worden uitgewerkt en daarna wordt besloten of deze maatregelen gerealiseerd worden.
  • Kleine infrastructuur aanpassingen Noord-Brabant: provincie Noord-Brabant onderzoekt maatregelen op de provinciale wegen en de op- en afritten van de snelweg, in het gebied tussen knooppunt Paalgraven en Veghel.
  • Doorfietsroute Wijchen-Oss: Onder regie van de Groene Metropoolregio werken gemeenten en provincies aan een planuitwerking van het tracé. Dit leidt tot een integraal ontwerp inclusief kostenraming voor het hele tracé. Een van de mogelijkheden is om deze doorfietsroute gefaseerd aan te leggen.
  • Doorfietsroute 's-Hertogenbosch-Veghel. Een aantal jaren geleden is deze route uitgewerkt in een voorkeurstracé. Realisatie is in afwachting van afronding andere regionale fietsroutes door betrokken gemeenten.
  • Doorfietsroute Veghel-Son. De route Veghel – Son  wordt op dit moment verder uitgewerkt. In Veghel is deze route onderdeel van de integrale opgave op de corridor A50, waar deze samenvalt met de BRT. In Son is deze route integraal onderdeel van de Mobiliteitsvisie waar de komende maanden besluitvorming over voorligt. Met deze bouwstenen kan de planuitwerking (integraal ontwerp met kostenramingen) definitief worden gemaakt.

De uitvoering van de mobiliteitsaanpak is onafhankelijk van het besluit van de minister om nog niet te starten met de fase planuitwerking van het MIRT project A50 Ewijk-Paalgraven.

Meer informatie over de A50 Mobiliteitsaanpak is te lezen op de projectwebsite: A50: Nijmegen-Eindhoven (https://gelderland.nl/a50)