A50: Betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Het wordt steeds drukker op de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Er staan vaak files op de snelweg zelf en de aansluitende wegen. De drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat heeft economische gevolgen en zorgt ook voor meer ongevallen. Daarom zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Gelderland en Noord-Brabant een MIRT-verkenning gestart voor de A50 tussen de knooppunten Ewijk- Bankhoef-Paalgraven. De verkenning onderzoekt mogelijke oplossingen om de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A50 te verbeteren.

Beeld: ©Fotografie Provincie Gelderland

Waarom is het belangrijk?

De A50 tussen Ewijk en Paalgraven verbindt meerdere steden, dorpen en bedrijventerreinen in de provincies Gelderland en Noord-Brabant. Deze weg is een belangrijke noord-zuidverbinding en een verbindende schakel voor (vracht)verkeer tussen achterlandverbindingen. Daarnaast is een goede bereikbaarheid belangrijk voor de economische topsectoren in de regio: Food, Health en Hightech.

Wat gaan we doen?

Het vastgestelde MIRT-onderzoek uit 2019 maakt duidelijk dat het aanpassen of verbreden van de A50 een oplossing biedt voor de huidige en toekomstige knelpunten. De MIRT-verkenning onderzoekt de volgende 3 kansrijke oplossingen:

  • verbreding naar 3 rijstroken per rijrichting van het deel tussen knooppunt Bankhoef en afrit/toerit Ravenstein
  • aanleggen van spitsstroken op het traject Bankhoef-Paalgraven
  • verbreding naar 3 rijstroken per rijrichting op het traject Bankhoef-Paalgraven

Binnen deze drie oplossingen vindt ook onderzoek plaats naar mogelijke varianten. Bijvoorbeeld voor de Maasbrug bij Ravenstein.

Bij de 3 kansrijke oplossingen ligt de nadruk op het traject tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven. De verwachting is dat het realiseren van maatregelen tussen deze knooppunten ook leidt tot het wegnemen van de knelpunten tussen Ewijk en Bankhoef. Binnen de MIRT-verkenning wordt goed gekeken naar de gevolgen van de onderzochte oplossingen voor het traject Ewijk-Bankhoef. Als de huidige knelpunten blijven bestaan, dan worden de noodzakelijke maatregelen tussen deze knooppunten in beeld gebracht.

Afstemming mobiliteitsaanpak corridor Nijmegen-Eindhoven

Naast de oplossingen uit de MIRT-verkenning zijn er nog extra maatregelen die positief bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio op de korte, middellange als lange termijn. Deze worden uitgewerkt in een strategische agenda met gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak voor de corridor A50 Nijmegen-Eindhoven. Er vindt nauwe afstemming plaats tussen de MIRT-verkenning A50 en de strategische agenda/mobiliteitsaanpak.

Aan de slag!

De MIRT-verkenning is met het gunnen van de opdracht in juni 2021 aan ingenieurscombinatie Royal HaskoningDHV/Infram/Buck Consultants International officieel gestart. Aan het einde van de verkenning stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursalternatief vast. Het voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die het beste bijdraagt aan de projectdoelen, waarbij ook effecten op de omgeving en kosten en baten zijn afgewogen. Als het voorkeursalternatief is vastgesteld volgt de Planuitwerking. In die fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt.

Vervolg

De komende periode staat in het teken van het opstellen van een Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NKO vertaalt de kansrijke oplossingen in concretere alternatieven. Naar verwachting informeren wij u begin volgend jaar over de eerste belangrijkste resultaten en organiseren wij een aantal bijeenkomsten waarin de reikwijdte en het detailniveau van de verkenning aan u worden gepresenteerd. 

Heeft u voor die tijd een dringende vraag of behoefte aan aanvullende informatie? Dan kunt u contact opnemen via het algemene mailadres